Opšti uslovi korišćenja usluge KlikSport Telekoma Srbija

Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd, (u daljem tekstu: Telekom Srbija) ovim opštim uslovima korišćenja usluge KlikSport (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuje uslove pristupa i korišćenja usluge KlikSport Telekoma Srbija.

Usluga KlikSport Telekoma Srbija se koristi za kupovinu i gledanje sportskih prenosa (u daljem tekstu: Usluga).

Prihvatanjem Opštih uslova, prilikom prijave za korišćenje Usluge, korisnik je saglasan sa sledećim:

  I USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE

 1. Korisnici za praćenje odabranih utakmica imaju na raspolaganju KlikSport portal i KlikSport android aplikaciju.
 2. Telekom Srbija zadržava sva prava u vezi sa Uslugom, ne ograničavajući ih samo na prava korišćenja imena Usluge, bilo koja autorska i srodna prava, odnosno prava intelektualne svojine.
 3. Korisniku se garantuje samo pravo korišćenja Usluge, koje podrazumeva korišćenje ograničene, neisključive, neprenosive, besplatne licence za preuzimanje i instaliranje aplikacije, kao i pristup Usluzi, i to samo i isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu u skladu sa Opštim uslovima.
 4. Korisnik nema pravo da ustupi, založi, proda, sublicencira ili na drugi način prenese prava korišćenja Usluge definisana tačkom 3. i garantovana Opštim uslovima bilo kom trećem licu.
 5. Bilo koja druga prava, izuzev prava korišćenja Usluge koja su eksplicitno data korisniku u skladu sa tačkom 3. Opštih uslova, pripadaju Telekomu Srbija.
 6. Korisnik nema pravo da preduzme bilo kakvu aktivnost koja mu nije omogućena  Opštim uslovima, kao što je, ali ne ograničavajući se na:

  kopiranje, reprodukovanje, izmena aplikacije, ili na bilo koji drugi način kreiran derivativni rad KlikSport ili reversni inženjering, raščlanjivanje, dekompilaciju i slično;

  izmena i/ili uklanjanje bilo koje identifikacije, autorskog prava, žiga ili vlasničkih oznaka Telekoma Srbija i/ili Usluge;

  izvoz i/ili re-izvoz Usluge, direktno ili indirektno, koji je u suprotnosti sa bilo kojim pozitivno pravnim propisom.

 7. Korisnik je isključivo odgovoran za korišćenje Usluge, ili za bilo koju upotrebu Usluge preko sopstvenog naloga.
 8. Pri korišćenju Usluge, izričito je zabranjeno sledeće:

  bilo koja aktivnost kojom se ugrožavaju ili krše lična prava trećih lica, prava u vezi sa intelektualnom svojinom, prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;

  prenos malicioznog ili neovlašćenog softvera;

  imitacija ili lažno predstavljanje korisnika na bilo koja način;

  bilo koja aktivnost koja može ometati ili prekinuti rad Usluge;

  činjenje bilo koje slične radnje kao gore pomenute koja je zabranjena u skladu sa važećim propisima.

 9. Korisnik može da pretražuje Uslugu i pristupa sadržaju bez registrovanja, ali bilo kakvu interakciju sa Uslugom može obaviti isključivo ukoliko se registruje.
 10. Da bi korisnik mogao da koristi Uslugu potrebno je da registruje svoj mts mobilni broj. Registracija se obavlja po sledećim koracima:

  korisnik da poseduje mobilni broj u mobilnoj mreži Telekoma Srbija koji želi da registruje za korišćenje usluge KlikSport;

  pošalje zahtev za registraciju sa svojim mobilnim brojem i preuzme verifikacioni kod kojim verifikuje ispravnost mobilnog broja, koji dalje koristi za potvrdu registracije;

  unese željenu lozinku koju će dalje koristiti za pristup usluzi KlikSport

  opciono navede svoju email adresu.

 11. Korisnik može da koristi Uslugu samo sa broja telefona koji je naveo u zahtevu. Navedeni broj telefona ne može da bude prijavljen za korišćenje Usluge od strane drugog korisnika. Ukoliko korisnik pet puta uzastopno unese pogrešan verifikacioni kod, korišćenje Usluge će biti blokirano na sat vremena.
 12. Korisnik je u obavezi da čuva tajnost verifikacionog koda i lozinke i ne otkriva trećim licima ni na koji način. U suprotnom Telekom Srbija ne snosi odgovornost za posledice nastale otkrivanjem verifikacionog koda i lozinke trećim licima.
 13. U slučaju promene broja mobilnog telefona, potrebno je da korisnik izvrši ponovnu registraciju.
 14. Gledanje utakmica je moguće samo ukoliko je prethodno uspešno izvršena kupovina ulaznice.
 15. Korisnici kupuju ulaznice zaduženjem svog računa za mobilnu telefoniju.
 16. Kupovina ulaznica i gledanje utakmica je omogućeno samo privatnim korisnicima mts mobilne telefonije čijem mobilnom broju nisu blokirane VAS usluge (usluge dodatne vrednosti).
 17. Gledanje sadržaja je moguće i na portalu i na aplikaciji bez obzira preko čega je izvršena kupovina sadržaja.
 18. Kupljeni sadržaj je moguće gledati samo na jednom uređaju u jednom trenutku. Ukoliko korisnik pokuša da gleda sadržaj na drugom uređaju, biće izlogovan sa uređaja na kom je već ulogovan i odakle već gleda sadržaj.
 19. Sadržaj se može gledati na teritoriji Republike Srbije, Crne Gore, BiH ali i širom sveta, a u zavisnosti od prava prikazivanja pojedinih sadržaja.
 20. Dozvoljeno je da jedan korisnik kupi karte za više različitih utakmica, ali proces kupovine se obavlja za svaku utakmicu pojedinačno.
 21. Korisnik kartu za utakmicu može da kupi do 15 minuta pre kraja utakmice.
 22. Informacije koje Telekom Srbija prikuplja od korisnika, a u vezi sa preuzimanjem, instalacijom i upotrebom Usluge od strane korisnika, će biti prikupljene, čuvane, upotrebljene i deljene od strane Telekoma Srbija u skladu sa Opštim uslovima i u svemu poštujući važeće propise.
 23. Telekom Srbija će korisniku automatski obezbediti sve nove verzije, poboljšanja i unapređenja Usluge. Telekom Srbija u skladu sa svojom poslovnom politikom zadržava pravo da promeni, trajno ili privremeno, u potpunosti prestane da pruža Uslugu (ili bilo koji njen deo), uz prethodno obaveštavanje korisnika.
 24. Ukoliko korisnik želi trajno da ukloni softversku aplikaciju za korišćenje Usluge neophodno je da izvrši brisanje/deinstalaciju iste sa mobilnog uređaja.
 25. II ZAŠTITA PODATAKA

 26. Opštim uslovima definiše se i način primanja, sakupljanja i korišćenja informacija do kojih Telekom Srbija dolazi u vezi sa Uslugom.
 27. Telefonski broj korisnika će biti korišćen u cilju registracije korisnika za korišćenje Usluge, ali neće biti javno objavljen od strane samog sistema.
 28. Ni u kom slučaju se prilikom korišćenja Usluge ne vrši otkrivanje bilo kog podatka ličnosti korisnika trećim licima, uključujući i ustupanje, prodaju, deljenje i slično, osim u granicama utvrđenim važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti, o čemu je korisnik upoznat i sa čim se saglasio prihvatanjem Opštih uslova.
 29. Telekom Srbija će sa podacima o ličnosti korisnika, koji mu postanu dostupni prilikom korišćenja Usluge od strane korisnika, postupati u skladu sa važećim propisom koji reguliše oblast zaštite ličnih podataka. Telekom Srbija ima pravo da, u slučaju postojanja zahteva državnog organa, institucije ili nadležnog regulatornog tela, učini podatke o korisniku dostupnim tim organima, institucijama i regulatornim telima u skladu sa važećim propisima.
 30. Telekom Srbija će nastojati da preduzima sve razumne mere u cilju zaštite podataka o ličnosti korisnika, koji mu postanu dostupni prilikom korišćenja Usluge od strane korisnika, od zloupotrebe, gubitka ili neautorizovanog pristupa. Bez obzira na napred navedeno Telekom Srbija ne može garantovati da s obzirom da nijedan metod transmisije preko interneta ili metod elektronskog čuvanja podataka nije 100% siguran, da podaci o ličnosti korisnika neće biti predmet neautorizovanog pristupa, i pored svih neophodnih metoda zaštite koje Telekom Srbija preduzima.
 31. III ZAVRŠNE ODREDBE

 32. Korisnik je izričito saglasan da u meri dozvoljenoj pozitivno pravnim propisima, Telekom Srbija nije odgovoran za:

  bilo koji gubitak ili štetu koje nastanu u vezi sa korišćenjem Usluge poput preuzimanja, instalacije ili upotrebe aplikacije za korišćenje Usluge,

  korišćenje Usluge od strane korisnika, uključujući bez ograničenja, gubitak ili odgovornost koja nastaje ili proizilazi iz ili u vezi sa: a) sukobom softvera, u vezi sa softverom Usluge; b) povredom prava trećih lica od strane korisnika; c) defektima ili virusima u softveru, kao i distribuciji defekata ili virusa kroz softver, a  koji su posledica postupanja korisnika ; d) upotrebom ili zloupotrebom uređaja korisnika ili softverskih aplikacija koje su na uređaju korisnika; ili f) nedostupnošću Usluge, na koju Telekom Srbija ne može da utiče.

 33. Za bilo kakve dodatne informacije, zahteve, sva pitanja i nedoumice u vezi sa korišćenjem Usluge korisnik se može obratiti kontakt centru Telekomu Srbija na broj 0800 100 100 ili slanjem elektronske pošte na adresu mtsinfo@telekom.rs.
 34. U slučaju da se bilo koja odredba Opštih uslova od strane nadležnog organa proglasi nevažećom ili neprimenljivom, ista će se zameniti važećom i primenljivom odredbom koja najviše odgovara, po smislu i svrsi, originalnoj odredbi, a ostatak odredbi Opštih uslova će ostati u potpunosti na snazi. Ako se neprimenljiva odredba ne može zameniti drugom odredbom, ista neće uticati na validnost i primenjivost ostalih odredbi Opštih uslova.
 35. Telekom Srbija ima pravo da u skladu sa promenom važećih propisa i svojom poslovnom politikom vrši izmene i dopune Opštih uslova.
 36. Opšti uslovi su sačinjeni i tumače se u skladu sa zakonima Republike Srbije.
 37. U slučaju spora koji proistekne iz ili u vezi sa Opštim uslovima, isti će biti rešavan pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu, Republika Srbija.
 38. Opšti uslovi stupaju na snagu danom objavljivanja na stranici www.kliksport.mts.rs i u aplikaciji KlikSport.